Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapset ja aikuinen lukevat kirjaa lattialla vatsallaan pötköttäen

Vaskooli on Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen huoltajien vaikuttamisen kanava

Ilmoittaudu mukaan 31.8.2021 mennessä 

Kasvun ja oppimisen asiakasraadin – Vaskoolin toimintaan kutsutaan mukaan Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelujen sekä Jyväskylän perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajia. Vaskoolissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan sekä kehittämään yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi.  Vaskooliin toimintakaudelle 2021 – 2022 voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia 31.8.2021 mennessä heli.arnberg@jyvaskyla.fi.  

Vaskooliin toivotaan huoltajia kaikista kunnallisista ja yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista sekä perusopetuksen ensimmäiseltä ja toiselta vuosiluokalta eri puolilta Jyväskylää. Valittuihin jäseniin ollaan yhteydessä 3.9. mennessä. Mukaan tulevat huoltajat eivät voi työskennellä Jyväskylän Kasvun ja oppimisen palveluissa.

Vaskooli kokoontuu noin 6 kertaa toimintavuoden aikana. Tapaamiset järjestetään eri puolilla Jyväskylää sijaitsevissa päiväkodeissa ja kouluissa. Koronaepidemia-aikana kokoontumiset on järjestetty etäyhteydellä. Tapaamisisissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ajankohtaisia asioita. Syksyn 2021 ensimmäinen tapaaminen on keskiviikkona 15.9. klo. 18 – 20.

Vaskooli jatkaa Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakasraadin toimintaa. Varhaiskasvatuksen asiakasraati on toiminut vanhempien osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana vuodesta 2008 lähtien. Raadin toiminta on tarjonnut huoltajille säännöllisen mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatuspalvelujen arviointiin ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimintakauden 2020-2021 tapaamisissa kuultiin muun muassa yhtenäisen opinpolun kehittämisestä, varhaisen tuen käytänteistä, huoltajien osallisuuden vahvistamisesta normaalioloissa ja koronarajoitusten aikana sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä.

Varhaiskavatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2022 - 2026 Kasvun ja oppimisen asiakasraadin Vaskoolin tapaamisen aiheena

Jyväskylän Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli kokoontui keskiviikkona 19.5.2021. Tapaamisen aiheena oli Jyväskylän varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2022 – 2026. Palveluverkkoselvitystä esittelivät kaavoitustutkija Anna Isopoussu ja hankearkkitehti Kaisa Jokinen Jyväskylän Tilapalvelusta. Tapaamiseen oli kutsuttu  mukaan myös Jyväskylän yksityiset päiväkotipalveluntuottajat. Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitteluun liittyy yksityisen palvelutuotannon osuuden alueittainen seuranta ja hallinta. Mukana oli myös perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen ja varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Päivi Koivisto sekä kunnallisten päiväkotien johtajien edustus.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys on laadittu vuosittain seuraavan viiden vuoden ajanjaksolle. Selvitys laaditaan KymppiR-palveluverkkoryhmässä, johon kuuluu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä Tilapalvelun, kaupunkisuunnittelun ja maankäytön edustus. Selvityksen vuosittaisella  tarkastelulla ylläpidetään ennakoitavuutta ja  voidaan reagoida mahdollisiin muutostarpeisiin. Palveluverkkosuunnitelman avulla voidaan ennustaa ja arvioida palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä laatia palvelujen vuosittainen toimenpide- ja kehitysohjelma. Palveluverkkosuunnitelman pohjana ovat kaupungin lapsimääräennuste, kaavoitustilanne sekä palvelutarveselvitys.  

Selvityksessä kuvataan väestökehityksen alueellisia eroja Jyväskylässä sekä eri kaupungin osien varhaiskasvatuksen, ala- ja yläkoulun paikkojen riittävyyttä. Selvityksen johtopäätöksenä todetaan, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoja kehitetään jatkossakin vuosittain päivitettävänä, yhdistettynä selvityksenä sekä korostetaan palveluverkkoyhteistyötä kaikkien kasvun ja oppimisen toimijoiden välillä.

Vuonna 2020 asetettiin tavoitteeksi selvittää vaikutuksia, jotka liittyisivät tilatarpeisiin, työntekijöihin, lapsiin, perheisiin ja toimintamalliin tilanteissa, joissa olisi mahdollista sijoittaa esiopetusikäisiä alakoulun tiloihin. Esiopetus kouluille -selvityksessä arvioitiin koulun tiloissa toteuttavan esiopetuksen lapsivaikutuksia. Jatkossa esiopetuksen siirtymistä kouluille toteutetaan tarkastelemalla lapsimääräennusteiden pohjalta tilojen käyttöä suunnitelmallisesti ja alueellisesti.

Vaskoolilaisia kiinnosti, millaisia kokemuksia lapsilla, vanhemmilla ja henkilökunnalla on isoista yksiköistä, joissa eri-ikäiset lapset toimivat yhdessä. Kerrottiin, että käytössä on omia kotipesiä ja pienryhmiä ja esim. ulkoilut hoidetaan niin, että kaikki eivät ole yhtäaikaisesti samalla piha-alueella. Asiakastyytyväisyyskyselyjen vastausten perusteella uudet päiväkotikoulut on koettu hyviksi. Isosta koosta ei ole tullut huonoa palautetta. Tilojen käytössä huomioidaan turvallisuus, miellyttävyys ja ulkoilualueet. Huoltajat pohtivat isojen yksiköiden toimivuutta. Taloudellinen näkökulma ymmärretään ja hyvänä pidetään myös sitä, että tilasuunnittelulla saadaan järjestettyä pienryhmiä. Myös kollegoiden tuki, sijaisuudet ja VEO-palvelut koetaan isojen yksiköiden etuna.

Keskusteltiin siitä,  kuinka paljon kaupunki voi kaavoituksella ja tonttijaolla vaikuttaa eri alueiden lapsimäärien kehitykseen ja sitä kautta pieniin päiväkoteihin ja kouluihin sekä niiden lapsimääriin. Palveluverkkosuunnitelma perustuu väestöarvioon ja siinä otetaan huomioon maankäytön suunnitelmat ja kaavoitus. Kaavoituksella voidaan yrittää vaikuttaa, mutta ei voida tietää, mikä alue houkuttelee asukkaita.

Illan aikana kysyttiin myös, järjestetäänkö huoltajille kuulemistilaisuuksia, kun suunnitellaan uusia tilaratkaisuja. Todettiin, että hankkeisiin liittyy yleensä kuntalaisten, käyttäjien, sidosryhmien osallistaminen sekä vaikutusten arvioiminen jollakin tavoin.

Vaskoolilaiset pohtivat myös, miten voitaisiin nopeuttaa turvallisten kevyenliikenteenväylien rakentamista, jotta saataisiin turvallinen koulutie kaikille. Suunnittelussa turvalliset kulkureitit ovat ykkösprioriteettina. Tarvittaessa asiasta voi ottaa yhetyttä palautepalvelun kautta.

Lopuksi kysyttiin, voiko uudisyksiköiden rakennustöitä/valmistelutöitä seurata jostain sähköisestä kanavasta? Tällä hetkellä ei, mutta asiaa voidaan viedä kehitysideana  eteenpäin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman kaksivuotisen esiopetuskokeilun tilannekatsaus Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisen aiheena 

Jyväskylän Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli kokoontui maanantaina 12.4.2021. Vaskoolin tapaamisessa kuultiin opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamasta kaksivuotisesta esiopetuksen kokeilusta, johon Jyväskylä on valittu mukaan. Elokuussa 2021 käynnistyvään kokeiluun osallistuvat vuonna 2016 syntyneet lapset ja elokuussa 2022 alkavaan kokeiluun vuonna 2017 syntyneet lapset.  Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 8.4.2021 päättänyt kuntien kokeilutoimipaikat eli ne päiväkodit,  joissa tulee järjestää kaksivuotista esiopetusta syksystä 2021 alkaen. Kokeiluun valikoitujen päiväkotien lista löytyy osoitteesta https://minedu.fi/kokeilukunnat. Vaskoolin tapaamisessa kävi ilmi, että oman lapsen päiväkodin valikoitumista kokeiluun oli toivottu.

Kokeilun tilannekatsausta esitteli Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Päivi Koivisto. Mukana tapaamisessa oli varhaiskasvatuksen palveluohjauksen edustajia, jotka kertoivat, että kokeiluryhmään kuuluvien lasten huoltajiin tullaan ottamaan yhteyttä ja heitä ohjeistetaan, kuinka kaksivuotiseen esiopetukseen haetaan. Huoltajille tullaan lähettämään Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuskokeilun tiedote. Päiväkodin johtajat kertoivat, että kokeilupäiväkodiksi valikoituminen vaikuttaa muun muassa ryhmien muodostamisen suunnitteluun.

Huoltajat kysyivät, saavatko varhaiskasvatuksen opettajat kokeiluun liittyvää lisäkoulutusta. Tapaamisessa kerrottiin, että koulutusta järjestetään tänä keväänä ja ne jatkuvat syksyllä. Koulutukset perustuvat kaksivuotisen esiopetussuunnitelmaan sisältöihin.

Huoltajia kiinnosti, kuinka paljon yhteistyötä esiopetusryhmät tekevät 5-vuotiaiden kokeiluryhmien kanssa. Ryhmiä ei ole vielä muodostettu, joten yhteistyön käytännöistä ei vielä tiedetä. Päiväkodin johtajien mielestä yhteistyö ryhmien välillä olisi suotavaa, koska  5- ja 6 -vuotiaat voivat olla taidoiltaan eri vaiheissa. Todettiin, että lähtökohta kokeiluun Jyväskylässä on hyvä, koska täällä on jo 5-vuotiaiden laadukasta varhaiskasvatusta, jota kokeiluun osallistuminen terävöittää entisestään.

Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, kuka toteuttaa tutkimuksen, koska kilpailutus on vielä kesken. Ei myöskään ole tietoa, minkä verran huoltajat tulevat saamaan tietoa mahdollista tutkimustuloksista. Huoltajia kiinnosti myös, kasvattaako kokeilu ryhmäkokoja ja onko sillä vaikutusta varhaiskasvatuksen erityisopettajien työhön. Ryhmäkokoihin ei ole vaikutusta. Perusopetuslain mukainen kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuolto ulottuvat myös 5-vuotiaisiin.

Kokeilun eteneminen kiinnosti huoltajia, joten sovittiin, että Vaskoolissa voidaan jatkossa aika-ajoin järjestää lyhyempiä kaksivuotisen esiopetuskokeilun infoja.

Huoltajien verkostoitumisen, yhteisen toiminnan toteuttamisen sekä osallisuuden vahvistaminen normaalioloissa ja koronarajoitusten aikana Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisen aiheena

Vaskoolin tapaamisessa 18.3.2021 keskusteltiin, kuinka kasvun ja oppimisen palveluissa vahvistetaan huoltajien osallisuutta ja tuetaan huoltajien verkostoitumista normaalioloissa sekä poikkeusolojen aikana. Etätapaamisessa oli läsnä 12 Vaskoolin jäsentä sekä Korpilahden yhtenäiskoulun rehtori Satu Lahti, Kuokkalan päiväkodin johtaja Kati Laaksonen, Kotimäen ja Linnan päiväkotien johtaja Johanna Pajunen, Keljonkankaan ja Neulaskankaan päiväkotien johtaja Kati Turtiainen sekä Cygnaeuksen päiväkodin apulaisjohtaja Helena Kylmämaa. He kertoivat minkälaisia yhteistyön ja osallisuuden toimintatapoja ja käytäntöjä on ollut sekä kuvasivat, miten on toimittu koronarajoitusten aikana.

Vanhempainiltoja, koulutulokkaiden infoiltoja, varhaiskasvatus- ja esiopetuskeskusteluja on toteutettu etäyhteyksillä. Ryhmäkohtaisia tai pienimuotoisia tapaamisia ja tutustumiskäyntejä on järjestetty ulkona. Perheet ovat voineet osallistua esimerkiksi lapsen joulujuhlaan nettiyhteyden kautta. Päiväkodin toiminnasta on tehty videoita You Tubeen. Päivittäisessä yhteyden pidossa on hyödynnetty aktiivisesti puhelin- ja teamsyhteyksiä ja tiedottamista on tehostettu. Todettiin, että uudenlaiset käytännöt ovat toimivia ja osa niistä voi vakiintua, mutta kasvokkain kohtaamisten merkitys koetaan edelleen tärkeänä.

Varhaiskasvatuksen esimiesalueilla on tehty suunnitelmat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen käytännön toimenpiteistä ja yhteydenpidon käytänteistä poikkeustilanteissa. Tähän kehittämistyöhön liittyen arvioidaan yhteydenpidon toteutumista lasten ja huoltajien kanssa sekä etäyhteyksien hyödyntämistä osallisuuden tukemisessa.

Huoltajat kertoivat, että yhteydenotot ja tiedonkulku lapsen asioissa on toiminut hyvin, mutta perheet toivovat myös yleisiä kuulumisia oman lapsen koululuokasta ja päiväkotiryhmästä. Toivottiin,että esimerkiksi kouluun tutustumisia toteutettaisiin virtuaalisesti. Lisäksi perheet kaipaavat vanhempainiltoja erityisesti koulun ja esiopetuksen siirtymä- ja aloitusvaiheissa. Keskustelussa kävi ilmi, että kokoontumisrajoitusten vuoksi peruuntuneita vanhempainiltoja ei kaikissa yksiköissä ole korvattu etäyhteystapaamisilla. Huoltajia kehotettiin jatkossa tuomaan rohkeasti toiveitaan esille oman lapsen koulussa ja päiväkodissa. Toiveet ja tarpeet yhteistyölle ovat erilaisia ja tilanteet vaihtelee.

Lopuksi huoltajat pohtivat, onko mahdollista tehdä kaikista päiväkodeista ja kouluista esittelyvideot You Tubeen?

Varhaisen tuen käytännöt varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisen aiheena

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisessa 2.2.2021 aiheena oli varhaisen tuen käytännöt varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Aihetta olivat alustamassa Jyväskylän kasvun ja oppimisen palveluista pedagoginen asiantuntija Taru Kivijärvi sekä oppimisen tuen asiantuntija Anne Heino.

Lainsäädäntö ja opetussuunnitelmat velvoittavat, että jokaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytössä on tuen kolmiportaisuuden malli: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen painopiste on yleisessä ja tehostetussa tuessa. Yhtenäisen opinpolun kehittäminen edesauttaa tuen jatkumoa ja tiedon siirtymistä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen.

Lähtökohtana ja pohjana on laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yleinen tuki, joka kuuluu jokaiselle lapselle. Arjen kaikki tilanteet ovat tuen näkökulmasta ohjaus- ja opetustilanteita. Aikuisen tehtävä on luoda myönteisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen ilmapiiri, jossa lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Lapset huomioidaan yksilöllisesti ja ohjataan lasta eteenpäin. Toimintatapoja ja oppimisympäristöä muokataan monin eri tavoin niin, että lapsi pystyy ottamaan haltuun asioita omien taitojensa ja vahvuuksiensa mukaan.  Jokaisella on jossakin vaiheessa jotain harjoiteltavaa, joten tuen suunnittelun lähtökohtana on lapsen tarpeet.  

Tuen suunnittelu ja toteuttaminen tehdään tiiviissä monialaisessa yhteistyössä, johon kuuluvat huoltajat, työntekijät sekä eri yhteistyötahot ja verkostot.Varhaiskasvatusta ja perusopetusta järjestetään lähipalvelun ja inkluusioajattelun periaatteella. Olennaista on, että tiedetään tuen tarpeet ja resurssit suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja lapsi saa tarvitsemansa tuen.

Keskustelussa todettiin, että tuen asioissa on tärkeää olla ajoissa liikkeellä eli toimia etupainotteisesti. Keskusteltiin myös, että termien tuntemisen ja ymmärtämisen merkityksestä. Jyväskylän varhaiskasvatus ja perusopetus saivat hyvää palautetta hyvästä yhteistyöstä sekä osaamisen hyödyntämisestä. 

Illan diasarja

Yhtenäinen opinpolku ja palveluverkko Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisen teemana

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskoolin tapaamisessa 11.11.2020 teemana oli varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhtenäinen opinpolku ja palveluverkko. Raatilaiset pääsivät kertomaan näkemyksiään yhtenäisen opinpolun jatkumoon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sekä kuulemaan Vesangan päiväkotikoulun kokemuksia heillä meneillään olevasta Reppueskari-toiminnasta. Selvitystyö palveluverkon osalta esiopetuksen siirtämisestä koulujen yhteyteen on menossa päätöksentekoon ensi keväänä.  

Yhtenäisestä opinpolusta Vaskoolin jäsenille olivat kertomassa palvelujohtajat Päivi Koivisto ja Sami Lahti sekä rehtori Joel Linna ja pedagoginen johtaja Anu Lievonen Vesangan päiväkotikoulusta. Palveluverkosta kertoi illassa hankearkkitehti Kaisa Jokinen Tilapalvelusta.

Yhtenäisen opinpolun jatkumo helpottaa lapsen sujuvaa siirtymistä esiopetuksesta kouluun, jolloin myös oppilastuntemus lisääntyy. Tutut kaverit, ympäristö ja aikuiset edesauttavat lapsen siirtymävaihetta. Yhtenäinen pedagogiikka, siirtymävaiheen häivyttäminen ja yhteiset tavoitteet edistävät joustavan ja yhtenäisen opinpolun onnistumista.

Meneillään oleva varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon selvitystyö on ensimmäistä kertaa yhteinen palveluverkkosuunnitelma. Esiopetus kouluille -selvitys sisältää myös lapsivaikutusten arvioinnin. Raatilaiset kokivat esiopetuksen siirtämisen osalta tärkeäksi huomioonotettavaksi seikaksi muun muassa turvallisen kouluympäristön takaamisen esiopetusikäisille lapsille esimerkiksi käytävä- ja ulkoilutilanteissa. Esiopetuksen jälkeisen varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun tiloissa koettiin myös tärkeäksi.

Kasvun ja oppimisen asiakasraati Vaskooli on varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja perusopetuksen ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden huoltajien osallistumisen ja vaikuttamisen foorumi. Vaskoolissa huoltajat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan sekä kehittämään yhtenäistä opinpolkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja koululaiseksi.

Jätä kommentteja tai kysy Vaskoolilta

Kasvun ja oppimisen palveluiden asiakkaat voivat jättää kommentteja ja kysymyksiä Vaskoolin käsittelyyn sähköpostitse:

kasvunjaoppimisen.asiakasraati@jyvaskyla.fi

Vaskoolin toiminta jatkuu syksyllä 2021. Uusien jäsenten ilmoittautumisen aikataulusta tiedotetaan elokuussa.

Vaskoolin syksyn tapaamisajat:

15.9.2021

Lisätietoja Vaskoolin toiminnasta:
palvelukoordinaattori Heli Arnberg, puh. 050 312 5450  

palvelukoordinaattori Outi Kumpu, puh. 0400 225615