Hyppää pääsisältöön

23.1.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson
Kaupunginvaltuusto lähetti pitkän keskustelun jälkeen Tammirinteen asemakaavan laajennuksen uudelleen valmisteltavaksi.

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2026 hyväksyttiin 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023–2026. Hyvinvointisuunnitelmaan on asetettu neljä painopistettä, jotka ovat eriarvoisuuden vähentäminen ja yhdenvertaisuuden lisääminen, asukkaiden mielenterveyden vahvistaminen, vahvat peruspalvelut ja tiedolla johtaminen 

Painopisteet jatkuvat edelleen 15 tavoitteeseen ja 54 toimenpiteeseen, joilla työtä tehdään. Tavoitteita on mm. lasten ja nuorten eriarvoisuuden torjuminen, lasten ja nuorten suojaaminen kiusaamiselta ja väkivallalta, eri-ikäisten asukkaiden liikunnallisen elämäntavan edistäminen, köyhyyden, asunnottomuuden ja asuinalueiden eriytymiskehityksen torjunta, asukkaiden turvallisuuden parantaminen jne. Työn toteutumista seurataan valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten vaikuttavuusmittareiden avulla.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden edistymisestä raportoidaan vuosittain valtuustolle. Hyvinvointisuunnitelma laaditaan seuraavan kerran seuraavalla valtuustokaudella kaupunkistrategiaprosessin valmistuttua.  

Keljonkatu 26 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keljonkatu 26:n asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Kaavamuutosalueeseen kuuluvat kaupungin omistuksessa oleva Keljon vanhainkodin tontti, Keljonkadun ja rautatien välissä oleva pysäköintialue sekä Purokadun kulmauksen virkistysalue.

Kaavamuutoksen tavoitteena on monipuolinen puurakenteinen asuntorakentaminen entisen Keljon vanhainkodin tontilla osoitteessa Keljonkatu 26. Viereisen virkistysalueen rajausta tarkistetaan siten, että virkistysalueen pinta-ala ei merkittävästi muutu. 

Pumperinkadun asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pumperinkadun asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Kaava-alue sijaitsee Keljonkeskuksessa noin neljä kilometriä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan korttelin 40 tontteja 2 ja 4 sekä katualuetta. Asemakaavalla mahdollistetaan vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen alueelle. Nykytilanteessa alue on rakentamaton. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus, noin 6000 kerrosalaneliömetriä, säilytetään. Kortteli- ja katualueiden tila- ja aluevaraukset järjestellään kuitenkin uudelleen.

Sataman asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sataman asemakaavan muutosehdotuksen. Muutosalue sijaitsee Lutakossa Jyväsjärven rannalla Satamakadun varressa. Kaavamuutoksella todetaan nykyinen sekä mahdollistetaan lähivuosina tapahtuva suunniteltu maankäyttö ja rakentaminen, kuten satamaan liittyvät palvelut, liikennejärjestelyt ja pysäköinti, virkistysalueet ja ulkoilureitit, vesialueella tapahtuva rakentaminen kuten laiturit ja uimapaikat sekä tekninen huolto. Asemakaavassa huomioidaan myös aiempi poikkeamisluvilla toteutunut rakentaminen Kompassinrannassa ja voimassa olevasta asemakaavaratkaisusta poikkeava rakentaminen mm. Satamapuistossa ja pysäköintialueilla. 

Jyväskylän Lutakon satama on kaupungin pääsatama, joka on kehittynyt vieressä olevan Rantaväylän ja Lutakonaukion rakentumisen myötä. Aiemmin lähinnä vesiliikenteeseen käytetystä alueesta on muodostunut satamatoimintojen lisäksi keskustan ”olohuone”, jossa voi nauttia Lutakonaukion tapahtumista, sataman palveluista ja virkistysalueesta veden äärellä.

Tammirinteen asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto palautti Tammirinteen asemakaavan laajennuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon uudelleen valmisteltavaksi äänin 34-32 ja 1 tyhjä. 

Sopimus kuntien kesken koskien Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen koskien Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen lakkauttamista. Taustalla on hyvinvointialueen aloitus. Aiemmin kuntien välillä laaditussa yhteistoimintasopimuksessa ei ole huomioitu järjestämisvastuun siirtymistä lain nojalla kolmannelle osapuolelle. Tästä syystä on syytä sopia maksuosuuksien suorittamisesta vuoden 2022 osalta, mahdollisten vahinkojen kustannuksista sekä muista mahdollisista maksuvelvoitteista. Lisäksi sovitaan virkojen ja terveydenhuoltojaoston lakkauttamista.

_________________

Kaupunginvaltuusto myönsi lisäksi Maria Koivuvirralle eron sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen Mette Toikkasen. Juha Hjeltille myönnettiin ero varavaltuutetun ja tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä. Tarkastuslautakuntaan Hjeltin tilalle nimettiin Veijo Koskinen. 

Lisätietoja: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen p. 0400 647 171