Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lääkäri, hoitaja ja toimintaterapeutti

Tutustu Jväskylän terveyspalveluhin (Jyteen) myös somessa!

Jyte Facebookissa

Jyte Instagramissa

Tervetuloa ohjattuun harjoitteluun terveysasemalle 

Avosairaanhoidon perustehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä moniammatillisesti, tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti. Vastaamme kuntalaisten perustason terveyden- ja sairaanhoidon tarpeisiin sekä ohjaamme kuntalaisia omahoidon toteuttamiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Tarjoamme opiskelijoille monipuolisen ja asiantuntevan oppimiskokemuksen avosairaanhoidon vastaanottotyössä terveysasemalla.

Työhömme kuuluu monipuolinen palveluohjaus, asiakaspalvelu ja -neuvonta sekä puhelimessa tapahtuva vaativa hoidon tarpeen arviointi. Vastaanottotilanteet vaihtelevat akuuttihoidosta (ensiapu, tarkkailu ja kiirevastaanoton potilaiden hoito) pitkäaikaissairauksien ohjauksiin, joissa terveyden edistäminen on mukana.

Pääset harjoittelussa tutustumaan tarkkailu- ja toimenpidehoitajan, päivystävän sairaanhoitajan ja itsenäistä vastaanottoa pitävän sairaanhoitajan toimenkuviin, siis laaja-alaisesti terveydenhuollon ammattilaisten työhön. Terveysasemilla työskentelee myös vaihteleva määrä lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden (LMEP) omaavia sairaanhoitajia.

Moniammatillisuus myös näkyy osana päivittäistä työtämme, sillä teemme tiiviisti yhteistyötä muun muassa terveysasemilla työskentelevien fysioterapeuttien, psykologien, päihdehoitajien, diabeteshoitajien, sosiaaliohjaajien ja depressiohoitajien kanssa.

Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikkoja on viidellä Jyväskylän terveyspalvelujen terveysasemalla, jotka esitellään yksityiskohtaisemmin sivun alaosassa

Harjoittelupaikan varaaminen

Työharjoittelupaikan varaaminen tapahtuu ammattikorkeakoulujen Jobiili.fi-palvelun* kautta. Toisen asteen työssäoppimispaikat sovitaan oppilaitosten ja osastonhoitajan kesken. Oppilaitoksen opettaja hyväksyy työharjoittelupaikan valinnan vahvistamalla Jobiili-palvelussa tehdyn varauksen. Linkki Jobiili-palveluun*

Harjoittelupaikan varaajalla tulee olla Jobiili -palvelimella aktiivinen ja päivitetty CV (curriculum vitae). Hyvin tehty CV antaa ammatillisen ja myönteisen kuvan harjoittelupaikan hakijasta. CV:ssä tulee olla kuvattuna muun muassa edeltävät ammattiopinnot, harjoittelut ja harjoittelupaikat sekä alan muut tutkinnot ja työkokemus. Näin ohjaajat pystyvät suunnittelemaan harjoittelujaksosi yksilöllisemmäksi.

Vahvistettua harjoittelupaikkaa koskevat muutokset ja peruutukset tulee ilmoittaa harjoittelupaikan yhteyshenkilölle viipymättä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen työharjoittelujakson alkamista. Tätä myöhemmin tehtävästä peruutuksesta harjoitteluyksikkö voi laskuttaa opiskelijaohjauspalkkion varatulta ajalta.

Valmistautuminen harjoitteluun

Olet päävastuussa omasta oppimisestasi, joten ole siis aktiivinen, oma-aloitteinen ja vastuullinen sekä kysele, pohdi ja ihmettele, koska vain siten voit oppia. Henkilökohtaiset oppimistavoitteesi ovat edellytyksenä harjoittelun ohjauksen suunnittelussa ja siksi onnistunut harjoittelu edellyttää hyvää valmistautumista, joten sinun on hyvä miettiä tavoitteita jo etukäteen ennen harjoittelun alkua. Varmista myös mitä edeltäviä opintoja ja valmiuksia harjoitteluyksikkö sinulta odottaa.

Harjoittelupaikassa ohjauksen suunnittelu alkaa opiskelijan CV:stä. CV:n tietojen avulla yksiköiden opiskelijaohjaajat voivat suunnitella harjoittelujakson tavoitteita ja opiskelijaohjausta yksilöllisesti.

Opiskelijan pitää myös olla henkilökohtaisesti yhteydessä työharjoitteluyksikköön harjoittelun yksityiskohtien sopimiseksi. Yksiköiden yhteystiedot löytyvät Jobiili-palvelusta.

Perehdytys

Perehdytyksen tarkoituksena on tukea sinua pääsemään mukaan työyhteisöön ja sen toimintaan. Näin luodaan hyvät ja turvalliset lähtökohdat onnistuneelle harjoittelulle. Tarkempi harjoitteluyksikköön perehdyttäminen tapahtuu osastonhoitajan ja oman ohjaajasi toimesta. Perehtyminen edellyttää myös omaa aktiivisuuttasi.

Oma perehtyminen kannattaa aloittaa jo ennen varsinaisen harjoittelun alkua tutustumalla harjoitteluyksikköön niin hyvin kuin mahdollista. Löydät hyödyllistä tietoa muun muassa harjoitteluyksiköiden esittelysivuilta. Näin osaat paremmin valmistautua tulevaan sekä ensimmäisten päivien tietomäärään.

Harjoittelun arviointi

Arviointi ja palaute ovat oleellinen osa oppimisprosessia ja tukevat ammatillista kasvua. Saat harjoittelun aikana säännöllisesti yksilöllistä, rakentavaa ja tavoitteisiin pohjautuvaa suullista ja kirjallista palautetta.

Arviointi perustuu harjoittelun tavoitteisiin. Harjoittelun tavoitteet muodostuvat ammatin osaamisvaatimuksista, opetussuunnitelman asettamista tavoitteista, sinun omista tavoitteista sekä harjoittelupaikan tarjoamista oppimismahdollisuuksista. Harjoittelun arvioinnin tulee toteutua prosessina koko harjoittelun ajan. Väliarvioinnilla täsmennetään tavoitteita, arvioidaan jo opittuja taitoja sekä ohjataan oppimista. Loppuarviointi on yhteenveto harjoittelusta, jossa tuodaan esiin vahvuuksia sekä kehittämisehdotuksia.

Arviointikeskusteluihin osallistuvat opiskelija ja ohjaaja sekä mahdollisuuksien mukaan opettaja.

Ole myös itse aktiivinen, pyydä palautetta ja anna myös itse palautetta harjoitteluyksikölle ja ohjaajillesi.

Palaute

Olennainen osa harjoittelua on antaa palautetta opiskelijaohjauksen laadusta, siksi harjoittelun päättyessä opiskelijoilta kerätään palautetta sähköisellä opiskelijaohjauksen laatukyselyllä (CLES+T). Palaute annetaan nimettömästi, lisäksi palautetta voi antaa suullisesti suoraan ohjaajille. Kyselyn tulokset raportoidaan työyksiköiden osastonhoitajille ja käsitellään koko hoitohenkilöstön kanssa kaksi kertaa vuodessa. Saadun palautteen perusteella kehitämme opiskelijaohjausta, koska haluamme tarjota mahdollisimman laadukasta ja hyvää ohjausta kaikille opiskelijoille. Linkki terveysaseman vastaanotolla suoritetun opiskelijaohjauksen palautekyselyyn*

Koonti opiskelijoiden palautteesta vuodelta 2019 

Meillä harjoittelua keväällä 2019 suorittaneet opiskelijat ovat antaneet harjoittelun arvosanaksi 8,6 (numeroarviointi välillä 0 – 10). Opiskelijoiden mielestä harjoittelu terveysasemilla on ollut monipuolista ja opettavaista.
Opiskelijat kokevat, että heidät on otettu hyvin vastaan ja he ovat päässeet kehittämään ammatillista osaamistaan ohjaajan tukemana hyvin ja yksilöllisesti. 
Opiskelijoille annettua perehdytystä ja työyhteisön opiskelijoita kohtaan osoittamaa arvostusta kehutaan. Työilmapiiri terveysasemilla on hyvä ja henkilökunta helposti lähestyttävää. Yhdeksän kymmenestä opiskelijasta suosittelee meitä harjoittelupaikaksi.

Tässä opiskelijapalautteista poimittuja kommentteja:

Harjoittelu meni hyvin ja nopeasti. Kaikki työntekijät jaksoivat ohjata. Ilmapiiri oli hyvä. 

Oman kokemukseni mukaan työyhteisössä otettiin opiskelijat erittäin hyvin vastaan.

Kiitos koko työyhteisölle huomioimisestani ja ohjaamisestani. Kun ohjaaja ei ollut paikalla, minut huomioitiin aina erittäin hyvin ja pääsin aina jokun muun ohjaukseen. En tuntenut itseäni rasittavana tekijänä missään vaiheessa, päinvastoin.

Terveysasemalla kuunnellaan opiskelijaa ja annetaan vastuuta mikäli sen ansaitsee. Täällä on mahtava ja toimiva työyhteisö, joka ottaa myös opiskelijan mukaan. 

Minut otettiin erittäin hyvin vastaan ja koin saavani olla opiskelijana ja tunsin oloni turvalliseksi. 

Ohjaajat olivat todella mukavia ja kannustavia. Sain heiltä paljon hyviä neuvoja ja joka päivä oli mukava tulla harjoitteluun.

Olen erittäin tyytyväinen harjoittelujaksooni. Työilmapiiri on ollut loistava, mikä on mahdollistanut sen, että joka aamu on ollut kiva mennä harjoitteluun. 

Hyvä tietää

Avaimet saat työharjoittelun ensimmäisenä päivänä yksikön osastonhoitajalta tai opiskelijaohjaajalta.

Suojavaatetuksen työharjoittelun ajaksi saat työyksiköstä. Mukaan tulee ottaa oma nimineula ja asianmukaiset työkengät. Vaatteiden vaihtaminen tapahtuu pukuhuoneessa, jossa sinulle on varattuna lukollinen oma kaappi. Suojavaatetuksen lisäksi pitkät hiukset pidetään sidottuina työaikana. Kynsilakka ei sovi aseptiseen työskentelyyn. Rakennekynsien yms. käyttö on kielletty hoitotyössä. Roikkuvat ja rengasmaiset lävistykset kasvojen alueella voivat olla vaarassa ja siksi lävistykset suojataan pienillä nappikoruilla työpäivän ajaksi, jolloin infektioriski työntekijälle itselleen vähenee.

Työajat ovat pääsääntöisesti terveysasemien aukioloaikojen mukaan eli klo 8–16.

Poissaolosta ilmoitetaan osastonhoitajalle tai ohjaajalle.

Ruokailu tapahtuu henkilökunnan taukotilassa omin eväin, jossa käytössäsi on jääkaappi, mikro, kahvin- ja vedenkeitin. Kyllön ja Palokan terveysasemalla on mahdollista myös ruokailla henkilöstön ruokalassa opiskelijahinnalla.

Ammattikorkeakoulusta tulevilla opiskelijoilla Effica-tunnukset (henkilökohtaiset käyttäjätunnukset organisaation verkkoon ja potilastietojärjestelmään) on harjoitteluun tullessa jo valmiiksi luotuna. Lisäksi sinun tulee koulussa suorittaa Tietoturva ja tietosuoja terveydenhuollossa -verkkokoulutus.

Oma ohjaaja vastaa päivittäisestä ohjaamisesta ja palautteen antamisesta tavoitteiden pohjalta sekä tukee ammatillista kehittymistäsi harjoittelujakson aikana. Yleensä opiskelijalle nimetään yksiköissä yksi omaa ohjaajaa, jonka kanssa opiskelija pääsääntöisesti tekee työvuoroja. Oman ohjaajasi merkitys osaamisesi kehittymisessä ja ammattiin kasvamisessa on erittäin tärkeä. Toimivan ja onnistuneen ohjaussuhteen kulmakiviä ovat hyvä vuorovaikutus sekä molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. Sinulla on tarvittaessa oikeus vaihtaa omaa ohjaajaasi.

Opiskelijan oikeudet tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada hyvää ohjausta sekä toimia tasavertaisena työryhmän jäsenenä hyvässä oppimisympäristössä. Sinulla on oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti ja ammatillisesti ja sinun kuuluu saada palautetta ja arviointia edistymisestäsi ja tavoitteidesi saavuttamisesta.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus koskee opiskelijoita ja on voimassa vielä harjoitteluiden päättymisen jälkeenkin. Myös sosiaaliseen mediaan harjoittelussa tapahtuneista asioista tai potilaista kirjoittaminen on ehdottomasti kielletty. Odotamme sinun myös käyttäytyvän ammatillisesti ja asiallisesti henkilökuntaa ja potilaita kohtaan.

Terveysasemien esittelyt

Hankasalmen terveysasema

Hankasalmi on noin 5000 asukkaan kunta 55 kilometrin päässä Jyväskylästä eli aito maaseutukunta. Pitkän välimatkan vuoksi potilaat pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkälle omalla terveysasemalla, ennen kuin heitä lähetetään jatkohoitoon Jyväskylään. Terveysasemalla toimii 3-paikkainen tarkkailu- ja seurantatila, jossa hoidetaan päivittäin samanaikaisesti useita intensiivistä tarkkailua ja lääkintää vaativia potilaita.

Hankasalmen terveysaseman palveluja käyttävistä 30 % on yli 65-vuotiaita. Sairaanhoitajan vastaanotolla tämä näkyy erityisesti mm. pitkäaikaissairauksiin liittyvinä seurantakäynteinä, omaishoitajien terveystarkastuksina ja haavanhoitoina. Lapsipotilaita käy paljon kiirevastaanotoilla.

Lomakausina meillä käy paljon ulkomaalaisia, koska matkailijoiden suosimat Häkärinteet ja lomakeskus Revontuli sijaitsevat lähellä, jolloin matkailijat tarvittaessa käyttävät terveysaseman palveluita.

Hankasalmen terveysasemalla on 6 sairaan-/lähihoitajaa, joista yksi on LMEP-hoitaja. Myös osastonhoitaja tekee kliinistä hoitotyötä puolet työajastaan. Lääkärin virkoja on 4. 

Vuonna 2017 meidät valittiin Jyten laatuterveysasemaksi. Olemme siis panostaneet kuntalaisten terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin erityisen hyvin!

Novan terveysasema

Novan terveysaseman väestöpohja on noin 54 000 asukasta. Terveysasema sijaitsee nimensä mukaisesti sairaala Novan yhteydessä, sen 1. kerroksessa. Novan terveysasema palvelee entisen Kuokkalan ja Keskustan terveysasemien palvelujen piirissä olleita. Novan terveysasemalla toimitaan viimeisimpien, moderneiden toimintaa helpottavien ratkaisuiden keskellä, kuten putkiposti ja älylääkekaappi. 

Palveluja käyttävistä 26 % on yli 65-vuotiaita. Sairaanhoitajan vastaanotolla tämä näkyy erityisesti mm. muistisairauden seurantaan liittyvinä käynteinä, omaishoitajien terveystarkastuksina, iäkkäälle tarkoitettuina ajokorttitarkastuksina ja erilaisina pitkäaikaissairauksiin liittyvinä lääkehoidon käynteinä. 

Sairaanhoitajien vastaanotoilla asioidaan myös haavahoidoissa ja niihin liittyen sairaanhoitajat tekevät itsenäisesti mm. alaraajan valtimoverenkierron tilaa selvittäviä ABI-mittauksia. Haavanhoidon asiantuntijana käytössä on keskitetyn haavavastaanoton haavanhoitaja, jonka vastaanotto on Novan 2.kerroksessa.

Lapsipotilaita ja työikäisiä hoitaja tapaa kun hoidetaan mm. akuutteja infektiotauteja, arvioidaan sairausloman tarvetta tai tehdään erilaisia toimenpiteitä.

Sairaala Novan päivystyksen yhteydessä sijaitsee myös Novan terveysaseman tarkkailu- ja seurantatila, jossa hoidetaan päivittäin samanaikaisesti useita intensiivistä tarkkailua ja lääkintää vaativia potilaita.

Novan terveysasemalla on 5 LMEP-hoitajaa, 26,5 sairaanhoitajaa ja 4,5 lähi-/perushoitajaa. Lääkäreitä on noin 30. 
 

Kyllön terveysasema

Kyllön terveysasema sijaitsee keskussairaalan läheisyydessä ja väestöpohja on noin 29000 asukasta. Terveysasemalla toimii 6-paikkainen tarkkailu- ja seurantatila, jossa hoidetaan päivittäin samanaikaisesti useita intensiivistä tarkkailua ja lääkintää vaativia potilaita.

Asiakkaina terveysasemalla käy kaikenikäisiä vauvasta vaariin. Työ on monipuolista akuuttisairauksien ja pitkäaikaissairauksien hoitoa ja ohjausta, koska potilaat ovat monen ikäisiä. Alueella asuu myös jonkin verran ulkomaalaistaustaisia maahanmuuttajia ja opiskelijoita. Kyllön terveysasemalla onkin mahdollisuus tutustua monipuolisesti akuuttiin ja kiireettömään vastaanottotyöhön sekä päivä- että ilta-aikaan arkisin.

Kyllön terveysasema on profiloitunut kehittämistyön edelläkävijänä. Jyväskylä on mukana ODA-hankkeessa ja siksi verenpainepotilaiden hoitosuunnitelmien ja sukupuolitautien oirearvion kehittäminen ovat meillä keskiössä. Kyllön terveysasemalla on aloitettu em. asioissa pilotointi terveysasemistamme ensimmäisenä. Sähköisen asioinnin kehittämisessä Kyllö oli myös aikoinaan etujoukoissa, sillä ensimmäinen sähköisesti varattavissa oleva vastaanottoaika varattiin juuri Kyllön terveysasemalle. Lisäksi Kyllön terveysasemalla järjestetään syksyisin keskitetty kausi-influenssarokotustapahtuma.

Kyllön terveysasemalla on yhteensä 23 sairaan-/lähihoitajaa, joista 2 LMEP-hoitajaa. Lääkärin virkoja on 14.

Kyllön erikoisvastaanotto

Kyllön terveysaseman erikoisvastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan koko Jyten potilaita. Erikoisvastaanotolla toimivat reuma- ja diabeteshoitaja sekä jalka- ja ravitsemusterapeutti, jotka pitävät itsenäistä vastaanottoa. Tähystysyksikössä tehdään vuosittain noin 3000 mahalaukun ja paksusuolen tutkimusta. Meillä tehdään myös rasitus-ekg-tutkimuksia, ekg- ja verenpaineen vuorokausirekisteröintejä, uniapneatutkimuksia, spirometria- ja ihopistokoetutkimuksia. Kaiken kaikkiaan erilaisia tutkimuksia tehdään vuosittain meillä noin 32 000 kappaletta.

Vastaanottoa pitävät myös sisätautien erikoislääkäri sekä ortopedi. Erikoisvastaanottoihin kuuluu lisäksi hoitotarvikepalvelu, josta saa maksuttomia hoitotarvikkeita kotona ja palveluasunnoissa asuville pitkäaikaissairaille. Erikoisvastaanotoilla työskentelee 15 sairaanhoitajaa, 2 perushoitajaa, 3 lähihoitajaa, ravitsemusterapeutti sekä jalkaterapeutti. Lääkärin virkoja on kolme. Kaikkiin tutkimuksiin ja vastaanottoihin tullaan lääkärin lähetteellä.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus osana harjoitteluasi päästä myös laaja-alaisesti tutustumaan erikoisvastaanoton eri hoitotyön osa-alueisiin. Keskustele aiheesta tarkemmin oman opiskelijaohjaajasi kanssa.

Palokan terveysasema

Palokan terveysasema sijaitsee noin 7 km Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Palokka on kasvava asuinkeskus ja sen väestöpohja on noin 18 000. Terveysasemalla toimii 6-paikkainen tarkkailu- ja seurantatila, jossa hoidetaan päivittäin samanaikaisesti useita intensiivistä tarkkailua ja lääkintää vaativia potilaita.

Asiakkaina terveysasemalla käy kaikenikäisiä vauvasta vaariin. Työ on monipuolista sekä akuuttisairauksien että pitkäaikaissairauksien hoitoa ja ohjausta. Terveysasemalla on kaikki perusterveydenhuollon tukipalvelut röntgenistä laboratorioon. Lisäksi Palokan terveysasemalla toimii lääkäriopiskelijoiden opetusterveyskeskus yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Palokan terveysasemalla on yhteensä 14 sairaan-/lähihoitajaa, joista 1 LMEP-hoitaja. Lääkärin virkoja on 11.

Sampoharjun terveysasema, Vaajakoski

Vaajakosken terveysaseman väestöpohja on noin 14 000 asukasta. Terveysasema sijaitsee Vaajakosken keskustassa noin 7 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Helmikuussa 2019 valmistuvat terveysaseman uudet tilat. Uuden terveysaseman nimeksi tulee Sampoharju, ja samoissa tiloissa toimivat neuvola, laboratoriopalvelut, suun terveydenhuolto, akuuttifysioterapia sekä aikuispsykiatrian palvelut.

Sairaanhoitajan vastaanotolla tehdään monipuolista työtä eri-ikäisten potilaiden kanssa. Lapsipotilaita hoitaja tapaa eniten akuuttiasioissa. Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan pitkäaikaissairauksien seurantakäyntejä ja tehdään erilaisia terveystarkastuksia, hoidetaan haavoja sekä toteutetaan lääkehoitoa. Kiirevastaanotolla hoidetaan infektiopotilaita ja akuutteja vammoja. Tarkkailussa hoidetaan seurantaa vaativia potilaita sekä huolehditaan esimerkiksi suonensisäisistä lääkityksistä.

Vaajakosken terveysaseman ylpeys on INR-poliklinikka, jossa yhdellä lyhyellä vastaanottokäynnillä sairaanhoitaja saa mitattua potilaan INR-arvon, määriteltyä Marevan- lääkityksen sekä sovittua seuraavan kontrollin.

Terveysasemalla työskentelee 11 sairaan-/lähihoitajaa, joista yksi on LMEP-hoitaja. Lääkärinvirkoja on 7,5.

Väestötiedot, lähde: Tilastot Jyväskylästä