Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Ensihoitaja on akuutin lääketieteen ja hoitotyön asiantuntija. Tehtävänä on äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön tilan arviointi, elintoimintojen käynnistäminen ja ylläpitäminen, potilaan terveydentilan ennusteen parantaminen sekä tilan kohentaminen tai lievittäminen.

Ensihoitajan työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja suvaitsevaisuutta ja on henkisesti sekä fyysisesti raskasta. Ensihoitaja on yleensä ensimmäisenä tapahtumapaikalla, jolloin tämän täytyy omata hyvä stressinsietokyky ja kyky toimia ja tehdä itsenäisesti päätöksiä paineen alaisena. Ensihoitajan tulee käyttäytyä rauhallisesti ja asiantuntevasti kaikissa tilanteissa ja noudattaa työ- ja potilasturvallisuusohjeita tarkasti. Hän kuuntelee, neuvoo ja ohjaa potilasta ja tämän läheisiä. Ensihoitajan työ on yhteisöllistä ja julkistaja hän on osa tiivistä yhteystyöketjua muun muassa pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja poliisin kanssa.

Ensihoitajan työnkuva on suunniteltu lähinnä sairaalan ulkopuoliseen ensihoitoon eli käytännössä ambulanssissa työskentelyyn, mutta ensihoitajia työskentelee kuitenkin myös ensiapuklinikoilla, päivystysklinikoilla ja valvontaosastoilla. Ensihoitajana voi työskennellä pelastaja, palomies-sairaankuljettaja tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus.

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoitaja kykenee huolehtimaan potilaan peruselintoiminnoista kohteessa ja kuljetuksen aikana yksinkertaisen hengenpelastavan lääkehoidon ja ensihoitotoimenpiteiden avulla. Hän osaa edistää kokonaisvaltaisesti erilaisten potilaiden terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, kuntoutumista ja toimintakykyä. Perustason ensihoitaja voi työskennellä perustason ambulanssissa tai hoitotason ambulanssissa hoitotason ensihoitajan työparina.

Perustason ensihoitaja käyttää hoitovälineitä ja terveydenhuollon laitteita sekä huolehtii ambulanssin päivittäisestä huollosta ja käyttökunnosta. Hän osaa kuljettaa hälytysajossa tai siirtokuljetuksessa olevaa ambulanssia turvallisesti ennakoiden. Yleensä perustason ambulanssissa työskentelee pelastajia, palomies-sairaankuljettajia, lääkintävahtimestareita tai lähihoitajia.

Koulutus

Perustason ensihoitaja (120 ov) on kaksi vuotta kestävä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja toimii koulutuskokeiluna vuosina 2014-2019. Tutkinto on joko ylioppilaspohjainen koulutus tai aikuiskoulutus ja siitä valmistutaan lähihoitajaksi perustason ensihoitajan tehtäviin. Lähihoitajan lisäksi myös sairaanhoitajan, pelastajan, palomies-sairaankuljettajan tai lääkintävahtimestarin tutkinnolla voi työskennellä perustason ensihoitajana.

Hoitotason ensihoitaja

Hoitotason ensihoitaja kykenee huolehtimaan vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen potilaasta kohteessa ja kuljetuksen aikana tehostetun hoidon tasolla ja ensihoitolääkkeiden avulla. Hoitotason ambulanssi pitää sisällään vähintään yhden hoitotason ensihoitajan pätevyyden saavuttaneen ensihoitajan.

Hoitotason ensihoitaja päättelee potilaalle työdiagnoosin ja valitsee hoitokeinot tutkimusten ja haastattelun perusteella. Hän kykenee toimimaan myös lääkinnällisen pelastustoiminnan johtajana. Hoitotason ensihoitajan työ on suurimmalta osin samanlaista kuin perustasonkin, mutta poikkeuksen tekevät tilanteet, joissa käytetään lääkehoitoa, tiettyjä hoitotason toimenpiteitä tai vaaditaan johtamista. Näissä tilanteissa perustason ensihoitaja voi avustaa hoitotason ensihoitajaa tarvittaessa.

Koulutus

Hoitotason ensihoitajaksi valmistuu ensihoitajan tutkinnosta (AMK 240op), jolloin opiskellaan samalla sairaanhoitajan sekä hoitotason ensihoitajan pätevyys. Hoitotason ensihoitajaksi voi myös kouluttautua pelkällä sairaanhoitajan tutkinnolla (AMK 210op), mikäli opiskelee täydennyskoulutuksessa hoitotason ensihoitajan pätevyyden (AMK 30op). Kahden tutkintonimikkeen (ensihoitaja ja sairaanhoitaja) koulutus antaa monipuoliset työmahdollisuudet varsinkin ensihoidossa, mutta myös esimerkiksi päivystyksessä sekä teho- ja leikkausosastolla.