Hyppää pääsisältöön
Kuva
Iloinen oppilas keinuu erityiskeinussa

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät pulmat pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Oppilasta tuetaan ensisijaisesti oman koulun tarjoamilla tukimuodoilla joko oman koulun yleisopetuksen ryhmässä tai pienryhmässä. Jos oppilaan tuen tarve edellyttää siirtymistä toiseen opetusryhmään tai kouluun, järjestetään opetus tällöin lähikouluperiaatteen mukaisesti niin, että koulun sijainti tukee oppilaan osallisuutta ja oppimista. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilaalle annettavia tukitoimia ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tukitoimet suunnitellaan yhdessä huoltajan, oppilaan, opettajan, erityisopettajan ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. 

Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan muun muassa opiskelun erityiset painoalueet, yksilöllisesti opiskeltavat oppiaineet ja -määrät, oppimisen edistymisen seuranta ja arviointi sekä arviointitavat.

Oppimisen tuen sanastoa

Tukiopetus

Tukiopetusta tarjotaan, kun lapsi tarvitsee opiskelussaan lisätukea. Tukiopetus pyritään aloittamaan ennakoidusti jo ennen kuin suurempia oppimisen ja opiskelun esteitä pääsee syntymään. Tukiopetusta annetaan joko oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusta annetaan myös tarvittaessa lapsen omalla äidinkielellä.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaisella erityisopetuksella parannetaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistään oppimisen eri osa-alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan, jos lapsella on esim. oppimisvaikeuksia oppiaineissa tai vaikeuksia opiskelutaidoissa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena.

Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma on opettajan, lapsen ja huoltajan kanssa yhteistyössä laadittu kartoitus lapsen tuen tarpeesta ja suunnitelma lapsen tarvitsemista tukimuodoista ja tuen toteuttamisesta. Mikä lapselle on laadittu oppimissuunnitelma, se löytyy Wilmasta.