Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Kohdekortti

Kohdetiedot helpottavat ja nopeuttavat pelastustoimintaa, jolloin onnettomuuden vahingot ja vaikutukset toimintaan ovat mahdollisimman vähäiset. Kohdetiedoilla parannetaan myös pelastushenkilöstön työturvallisuutta.

Kohteet, joissa on automaattinen paloilmoitin ja/tai sammutuslaitos sekä vaarallisia kemikaaleja (ilmoitusraja), laativat kohdepiirroksen Keski-Suomen pelastuslaitokselle pelastustoiminnan helpottamiseksi. Tarkemmat ohjeet kohdepiirroksen laatimisesta ja lähettämisestä annetaan valvontakäynnillä kohteen edustajalle. Uusiin kohteisiin kohdekortti vaaditaan yleensä paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan yhteydessä.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen kohdekorttiohje

Kulotusilmoitus

Ruohikkopalovaroituksen voimassa ollessa kulottaminen ei ole sallittua. Metsämaan kulottaminen on tehtävä metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotuksesta on ilmoitettava pelastuslaitokselle hyvissä ajoin ennen kulottamista.

Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa

Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina. (Pelastuslaki 379/2011, 18§.)

Poistumisturvallisuusselvitys

On Pelastuslain 19§:n mukainen selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä.

SPEKin laatima opas helpottaa poistumisturvallisuusselvityksen laadintaa.

Huom! Jotkin selaimet eivät avaa tiedostoa oikein. Tallentamalla pdf-tiedoston koneelle, saat sen avautumaan normaalisti. Tallentaminen onnistuu klikkaamalla tiedoston linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla tallenna linkitetty sisältö -kohtaa avautuvasta valikosta.

Poistumisturvallisuuden päivitysilmoitus

Edellisen kohdan päivitysilmoitus on tehtävä vähintään kolmen (3) vuoden välein mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Huom! Jotkin selaimet eivät avaa tiedostoa oikein. Tallentamalla pdf-tiedoston koneelle, saat sen avautumaan normaalisti. Tallentaminen onnistuu klikkaamalla tiedoston linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla tallenna linkitetty sisältö -kohtaa avautuvasta valikosta.

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Alueen pelastusviranomaisen tulee arvioida poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, täyttääkö poistumisturvallisuus 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Jos poistumisturvallisuus ei täytä 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, toiminnanharjoittajan tulee laatia alueen pelastusviranomaisen asettamassa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi (Pelastuslaki 379/2011, 20 §).

Yleiseen käyttöön tarkoitettu materiaali

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on päättänyt, että turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa hyödynnetään valtakunnallisesti yhteistä materiaalia. Materiaali on yhteisellä sivustolla ladattavissa.

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jyvaskyla.fi