Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Kemikaalien luokitus löytyy käyttöturvallisuustiedotteista tai kemikaalipakkausten etiketeistä. Käyttöturvallisuustiedotteissa on myös muita hyödyllisiä ainetta koskevia tietoja, kuten kuvaus vaarallisista ominaisuuksista, ensiapuohjeet, ohjeet tulipalon varalta, käsittelyä ja varastointia koskevia ohjeita jne.

Kemikaalien varoitusmerkinnät

Pelastusviranomainen toimii valvontaviranomaisena vaarallisten kemikaalien vähäisen käsittelyn ja varastoinnin osalta.

Valvontaviranomainen määräytyy kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella. Laajamittaista toimintaa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista

Vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja/tai varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoitus tehdään uusista tuotantolaitoksista ja olemassa oleviin laitoksiin tehtävistä merkittävistä muutoksista. Myös tilapäisestä vähäisestä käytöstä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus.

Ilmoituksessa on selvitettävä mm. käsiteltävien ja varastoitavien vaarallisten kemikaalien suurimmat määrät. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys toimintaan liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista. Lisäksi tulee antaa selvitys palontorjunnan järjestelyistä, vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalle suunnitelluista toimenpiteistä

Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa on annettu toimintaa koskevat ehdot ja suorittaa tarkastuksen. Tämän jälkeen turvallista käsittelyä ja varastointia valvotaan pääsääntöisesti yleisillä palotarkastuksilla pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Ilmoitus lähetetään sähköisesti: kspela.palotarkastus@jyvaskyla.fi
Lisätietoja: Pasi Vilhunen, paloinsinööri, 0400 776 858

Öljylämmitys

Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen tarkastuksessa määriteltynä ajankohtana. Tarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja, josta lähetetään kopio pelastusviranomaiselle.

Pelastusviranomainen suorittaa öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastuksen uudelle laitteistolle tai vanhan laitteiston oleellisille muutoksille. Asennusliike antaa työntilaajalle kirjallisen vakuutuksen, joka toimitetaan myös pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen suorittaa tarkastuksen 3kk kuluessa.

Maatilat

Maataloudessa käytetään paljon erilaisia kemikaaleja. Tyypillisiä maatilojen kemikaaleja ovat polttoaineet ja lannoitteet, joiden määrä voi ylittää ilmoitusrajan.