Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen pelastuslaitos - taustakuva. Kuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Ensihoito on akuuttisairaanhoitoa, jonka tavoitteena on saavuttaa potilas ja aloittaa välittömät ensihoitotoimet mahdollisimman pian. Ensihoito vastaa potilaan kiireellisestä tilanarvioinnista ja ensihoidosta pääasiallisesti hoitolaitosten ulkopuolella ympäri vuorokauden. Ensihoito on ammattilaisen suorittamaa tutkimusta ja hoitoa, kun taas ensiapu on maallikon suorittamaa. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on välittömässä ympärivuorokautisessa valmiudessa yhdeksän hoitotason ambulanssia ja yksi perustason ambulanssi. Lisäksi osavuorokautisessa valmiudessa on neljä perustason ambulanssia.

Ensivaste puolestaan on osa porrastettua ensihoitojärjestelmää, jonka tarkoituksena on lähettää potilaan luo lähin mahdollinen pelastustoimen yksikkö. Ensivasteyksiköitä (EVY) käytetään kiireellisissä tapauksissa potilaan tavoittamisviiveen vähentämiseksi tai ambulanssin lisätueksi. Ensivasteyksikkönä voi toimia esimerkiksi poliisi- tai paloauto, jonka henkilöstö on koulutettu asiaankuuluvilla kursseilla. Paikkakunnasta riippuen Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensivastetoiminnassa työskentelee palomies-sairaankuljettajia sekä ensivastekoulutuksen käyneitä sopimuspalokuntalaisia.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa 17.8.2011 on hyväksytty koko maakuntaa koskeva ensihoidon palvelutasopäätös, jonka mukaan ensihoitopalvelut tullaan järjestämään tasoltaan porrastetusti ja alueellisesti sektoreittain.

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa omana tulosyksikkönään ensihoitopalveluja Jyväskylässä, Joutsassa, Karstulassa, Saarijärvellä, Kannonkoskella, Pihtiputaalla, Kinnulassa Laukaassa, Muuramessa, Äänekoskella, Keuruulla ja Viitasaarella. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on merkittävä rooli maakunnallisessa ensihoidossa. Pelastuslaitos tuottaa Jyväskylän kaupunkialueen, Pohjoisen sektorin, Läntisen sektorin ja Kaakkoisen sektorin ensihoitopalvelun sekä koko maakunnan ensivastetoiminnan.

Perustason ja hoitotason ambulansseja

Perustasoinen ambulanssi pystyy antamaan yksinkertaista hengenpelastavaa lääkehoitoa ja suorittamaan ensihoitotoimenpiteitä. Hoitotason ambulanssi kykenee puolestaan hoitamaan potilasta tehostetun hoidon ja ensihoitolääkkeiden avulla. Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelee tällä hetkellä perustason sekä hoitotason ensihoitajia, palomies-sairaankuljettajia ja pelastajia.

Ensihoitajilta ja pelastajilta edellytetään sairaanhoitopiirin hoitolupaa ja osallistumista sairaanhoitopiirin pakollisiin ensihoitokoulutuksiin.

Ensivaste osallistuu korkeariskisiin hälytyksiin

Pelastuslaitoksen koulutetut ensivastehenkilöt osallistuvat A-kiireellisyysluokan ensihoitotehtäviin tarvittaessa. Ensivasteyksikkö kykenee vähintäänkin aloittamaan hätäensiavun ja tekemään määrättyjä hätätoimenpiteitä, esimerkiksi suorittamaan sydämen ulkoisen defibrilloinnin. Ensivasteyksikkö voi tulla paikalle pienellä tai isolla paloautolla ennen ambulanssia tai sen lisäksi. Ensivasteyksikkö kuljettaa potilasta ainoastaan poikkeustapauksissa.

Ensihoitolääkäripäivystys

Keski-Suomen alueella päivystää ensihoitolääkäri, joka työskentelee lääkärihelikopterilla FinnHEMS 60. Lääkärihelikopterin asemapaikka sijaitsee Kuopiossa. Ensihoitolääkärin yksi merkittävä tehtävä on toimia konsultaatiopisteenä ensihoitajille ja antaa vaativissa tilanteissa ensihoitajille potilaan hoitoon ja lääkitykseen liittyviä puhelinmääräyksiä ja ohjeita. Lääkärihelikopteri vastoin yleistä käsitystä harvoin kuljettaa potilasta, vaan ensisijaisena tehtävänä on tarjota lääkäritasoinen osaaminen potilaan luokse. Kuopion lisäksi Tampereella ja Oulussa päivystävät lääkärihelikopterit operoivat tarvittaessa eteläisen ja pohjoisen Keski-Suomen alueella.

Ensihoidon kenttäjohtaja sairaanhoitopiirissä

Ensihoidon kenttäjohtaja toimii ensihoidon operatiivisena johtajana. Ympäri vuorokauden päivystävä kenttäjohtaja toimii tarvittaessa ensihoidon tilannejohtajana ja hoitotason ensihoitajana sekä tukee hätäkeskusta ja sairaanhoitopiiriä erityisesti poikkeustilanteissa. Kenttäjohtaja työskentelee sairaanhoitopiirin palveluksessa ensihoidosta vastaavan lääkärin tai ensihoitolääkärin alaisuudessa. Kenttäjohtajat liikkuvat ambulanssien ja ensivasteen apuna tarvittaessa siihen tarkoitukseen varatulla ajoneuvolla KS11.

Pelastuslaitoksen ensihoidon yhteystiedot

Jaakko Rantala, ensihoitopäällikkö
040 832 1510
Toimipaikka: Jyväskylä
Käyntiosoite: Salontaipaleentie 6

Jukka Ylönen, ensihoitomestari (rekrytointi)
050 596 4838

Tuuli Leino, ensihoitomestari
050 369 1675

Anssi Tuuliranta, ensihoitomestari (resurssisuunnittelu)
050 352 5458

Muut ensihoidon palveluntuottajat

Ensihoitopalveluita ja sairaankuljetusta tuottavat Keski-Suomen alueella myös:

  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
  • 9Lives Oy
  • MedGroup Oy
  • Konneveden sairaankuljetus Oy
  • Sairaankuljetus Åkerman Oy

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitotoimiston yhteystiedot

Tomi Kavasmaa, ensihoidon vastuulääkäri

Katuosoite:
Hoitajatie 3
40620 Jyväskylä

Postiosoite:
Keski-Suomen keskussairaala
Ensihoito ja sairaankuljetus
Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä

Ensihoidon vaiheet:

  • Soitto hätäkeskukseen 112
  • Hätäkeskuspäivystäjän tekemän kiireellisyysarvion mukaisen yksikön hälytys
  • Ensihoitoyksikön suorittama hoidon tarpeen arviointi ja mahdollisen hoidon toteuttaminen kohteessa
  • Mahdollinen jatkohoitoon kuljettaminen ja saapuminen terveydenhuollon päivystyspisteeseen

Hätäpuhelun perusteella hätäkeskus arvioi ensihoidon kiireellisyyden. Tehtävät on jaettu kiireellisyyden perusteella valtakunnallisesti neljään kiireellisyysluokkaan, A-, B-, C- ja D-luokkaan.

A-luokan tehtävässä potilaan peruselintoiminnot ovat vaarassa ja menehtymisen tai vakavan vammautumisen riski on olemassa. Kohteeseen kutsutaan lähin mahdollinen yksikkö. Yleisiä A-luokan tehtäviä ovat muun muassa voimakas rintakipu, eloton potilas, liikenneonnettomuus tai puukotus. Potilas pyritään tavoittamaan 8 minuutin kuluessa.

B-luokan tehtävässä potilaan tila on epäselvä tai tarve kiireelliselle ensihoidolle on mahdollinen. Tyypillisiä B-luokan tehtäviä ovat muun muassa sydänoireet, kouristelu, yliannostus ja verenvuoto haavasta. Potilas pyritään tavoittamaan 8 minuutin kuluessa.

C-luokan tehtävässä kyseessä on peruselintoimintojen vähäinen häiriö, joka on tarkastettava paikan päällä. Tyypillisiä C-luokan tehtäviä ovat muun muassa ohimennyt pyörtymiskohtaus, vanhuksen äkillisesti heikentynyt yleistila tai mielenterveysoireet. Potilas pyritään tavoittamaan 30 minuutin kuluessa hälytyksestä.

D-luokan tehtävät ovat päivystysluonteisia ja kiireettömiä ensihoitotehtäviä tai sairaalasiirtoja. Tyypillisiä tehtäviä ovat pahoinvoinnit ja oksentelut, heikentynyt yleistila tai sairaalasiirto hoitolaitosten välillä. Potilas pyritään tavoittamaan kahdessa tunnissa.

Ensihoitotilanne ei aina edellytä kuljetusta hoitolaitokseen. Ammattilaisten tekemän tilannearvion mukaan valitaan potilaalle soveltuvin ratkaisu. Ambulanssikuljetus onkin tarpeellinen vain potilaan tilan edellyttäessä jatkuvaa seurantaa tai lääkehoitoa tai mikäli hoitolaitokselle on muutoin päästävä nopeasti. Kokonaisuudessaan ensihoitojärjestelmä muodostuu maallikon, hätäkeskuksen, ensihoitopalvelun ja päivystysvastaanottojen yhteistyöstä.